fbpx

Vad menar jag med förluster vid demens? Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med demens i vårt privatliv eller genom vårat yrke, behöver ha kunskap och föreståelse om hur de olika kognitiva nedsättningarna kan påverka personen som har demens. Varje person är unik och även om man har en typ av demens, så är det inte säkert att alla påverkas av nedsättningarna på samma sätt. Inom Validationen pratar man om förluster, så jag väljer att säga det när jag har utbildningar. Jag delar in förlusterna i Jag-funktioner och sociala funktioner

Jag funktioner

Jag funktionerna handlar egentligen om kognitiva nedsättningar. Det finns många olika kognitiva nedsättningar, men jag brukar prata om dessa:

 • Minne
 • Språkförmåga

 • Tankeförmågan sviktar

 • Uppmärksamheten och koncentration

 • Handlingsförmåga

 • Abstrakt tänkande

 • Tolka omvärlden 
 • Tolka omvärlden – Eidetisk minnesbild.

 • Kontroll av känslor

 • Självkänslan hotas

 • Identitetsförvirring 

Sociala funktioner

Här handlar förlusterna mer om hur demenssjukdomen påverkar personen socialt och psykologiskt:

 • Vänner och de vi älskar dör

 • Isolering

 • Det egna hemmet
 • Förlust av arbete eller roller i livet

 • Minskad status/respekt

 • Ingen som lyssnar

Minnet

De allra flesta personer förknippar demens med alzheimerssjukdom och att personen får nedsatt minne. Men det finns många typer av demenssjukdomar och det vanligaste är att ett av de första symtomen är att minnet sviktar. Men t.ex. vid Frontallobsdemens påverkas minnet väldigt sent i demensutvecklingen. Där är det första symtomet personlighetsförändringen och hämningslösheten.

Det jag vill framhålla här är minnet som bevaras längst hos en person med minnesnedsättning. Forskning tyder på att särskilt långlivade minnen ofta eller alltid är förknippade med starka känslor. Det kan vara både positiva och negativa minnen. Jag tror att väldigt många som arbetar inom demensvården har varit med om att en person som knappt kan prata, kan sjunga vissa sånger. Detta är minnen som är tidigt inlärda och ofta återinlagrade och förstärkta och det kan vara en förklaring till att de lever kvar längre. 

Jag vill även ta upp procedurminnet som handlar om förmågan att lära in och senare utföra olika motoriska färdigheter, som att cykla, rulla bulldeg osv. Bristerna i procedurminnet kan kompenseras med lite hjälp från omgivningen. En enkel ledtråd, som att föra handen med hårborsten mot håret kan göra att personen med demens hamnar på rätt spår och klarar av att utföra en syssla själv. Läs gärna mer om minnet i mitt blogginlägg om det.

Maria och Naomi sitter och pratar

Språkförmåga

Rent allmänt kan man säga att demens orsakar afasi. Med detta menas att flera områden av den språkliga förmågan försämras, både att göra sig förstådd och att förstå det som sägs. Vilka språkliga problem personen får beror på vilken demenssjukdom de har, i vilken fas i sjukdomsutvecklingen de är, men också hur mycket de får träna sitt språk.

När jag lärde mig validationsmetoden insåg jag vad vi som personal kan göra för att underlätta omvårdnaden, genom att förändra vårt sätt att kommunicera både verbalt- och icke verbalt. När man går Validationsutbildningen får man lära sig specifika kommunikationstekniker för att hjälpa personen att hålla tråden i samtalet. 

Men det är också viktigt att tänka på att vid flera demenssjukdomar som t.ex. Vaskulär demens blir tankeförmågan förlångsammad. Då måste vi anpassa vårt tempa till personens tempo, för att vi ska kunna mötas och kommunicera med varandra.

Tankeförmågan sviktar

Tänkandet är komplicerat. Det påverkas av minnet och språket som jag redan skrivit om, men även av uppmärksamhet, koncentration, abstrakt tänkande och att tolka omvärlden.

Det är viktigt att komma ihåg att tankegångarna är logiska utifrån personens perspektiv. Tolkningen som personen gör av det som sägs och sker i omgivningen görs utifrån de resurser som finns kvar i den skadade hjärnan.

 • Tankeförmåga: Kan inte tänka tillbaka i flera led, vilket krävs för att besvara frågan VARFÖR.
 • Svårare att koncentrera sig och skapa begripliga tankegångar.
 • Abstrakt tänkande: Med det menas det att personen får svårt att föreställa sig det personen inte kan se eller ta på, t.ex. ordspråk, humor, ironi och symboler. Detta leder till att personen tar det som sägs ordagrant.
Två kvinnor som pratar

Lyssna på min föreläsning!

Här har du en länk till en webbföreläsning om Förluster vid demens

Jag kommer även skriva två inlägg till om detta.