Validationsprinciperna är grunden i det personcentrerade förhållningssättet i metoden

Validationsprinciperna är grunden i det personcentrerade förhållningssättet i metoden och är skapade av Naomi Feil. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i  principerna och stöder Validationsteknikerna.

De teoretiska utgångspunkter i metoden är utformade av andra teoretiker och har anpassats för personer med demens av Naomi Feil.

 

1. Alla mycket gamla personer är unika och värdefulla.

Teori: från humanistisk psykologi (Maslow, Rogers, m fl.): känn din klient som en unik individ.

 

2. Malorienterade och desorienterade gamla personer skall accepteras som de är: vi skall inte försöka ändra dem.

Teori: från humanistisk psykologi (Rogers, Maslow, m fl.): acceptera din klient utan att döma.
Tillägg, Freud sade att terapeuten inte kan ge insikt eller ändra ett beteende om klienten inte är redo till förändring eller inte har den kognitiva förmågan till insikt.

 

3. Att lyssna med empati, bygger tillit, minskar oro och återupprättar värdighet.

Teori: från humanistisk psykologi, särskilt från Rogers som fokuserade sitt klient-centrerade förhållningssätt genom att använda empati.

 

4. Smärtsamma känslor, som uttrycks, erkänns och bekräftas av en lyssnare som man litar på, minskar. Smärtsamma känslor som ignoreras eller trycks ned kommer att öka i styrka.

Teori: Från psykoanalytisk psykologi (Freud, Jung m fl.): ” katten som ignoreras blir en tiger.”

 

5. Det finns en orsak bakom beteendet hos mycket gamla malorienterade och desorienterade människor.

Teori: Hjärnan är inte den uteslutande regulatorn av beteende i mycket hög ålder. Beteende är en kombination av fysiska, sociala och intra-psykiska förändringar som sker under livsloppet. (Adrian Verwoerdt är den ursprungliga källan till detta, men denna idé har i allmänhet accepterats av de flesta geriatriker.)

 

6. De bakomliggande orsakerna till malorienterade eller desorienterade mycket gamla människor beteenden kan vara ett eller flera grundläggande mänskliga behov, t ex.: behovet att vara älskad att höra till, behovet att vara till nytta och produktiv, behov av att uttrycka känslor.

Teori: Många teorier stödjer denna princip:
Maslows behovshierarki
Eriksons teori om livsuppgifter
Från humanistisk psykologi: människor strävar efter balans/homeostas, och är motiverade att hela sig själva. (Särskilt Rogers)

 

7. Tidigt inlärda beteenden återvänder när den verbala förmågan och närminnet försämras.

Teori: Piagets teori: rörelse kommer före tal i människans kognitiva utveckling.

 

8. Personliga symboler, som malorienterade eller desorienterade gamla personer använder, är människor eller saker (i nu tid) som representerar människor, saker eller föreställningar från det förflutna som är laddade med känsla.

Teori: Freud och Jung skrev i stor utsträckning om symboler, och beskrev dem som representationer.

 

9. Malorienterade och desorienterade gamla personer lever på många nivåer av medvetande, ofta samtidigt.

Teori: Freud, förmedvetenhet, medvetenhet, omedvetenhet.

 

10. När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder malorienterade och desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.

Teori: Wilder Penfield: Människor kan stimulera sina hjärnor att återskapa levande syn, hörsel och känsel minnen.

 

11. Händelser, känslor, färger, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Gamla människor reagerar i nutid på samma sätt som de gjorde i det förflutna.

Teori: väletablerade känslominnen överlever till väldigt hög ålder. (Schettler & Boyd). Proust was a Neuroscientist, by Jonah Lehrer, 2007, published by Houghton Mifflin Co., NY

(Från boken ”Validation: Feilmetoden” , reviderad av V. de Klerk-Rubin, 2015)

 

 

%d bloggare gillar detta: