fbpx

Länkar

Resurser 

Rita Schwarz är lärare i Validationsmetoden.

Validation Training Institute. Naomi Feils hemsida. Där finns information, historik och länkar (engelsk sida)

European Validation Association är en europeisk förening för bland annat validationslärare. Här finns information om vart i Europa det finns utbildade lärare i metoden och mer information om vad som händer i Europa. (Engelska i dagsläget, men ska bli på olika europeiska språk)

Validation Training Institutes Youtube kanal. Där kan du bland annat se intervjuer med Naomi och olika centreringsövningar

Forskning på Validationsmetoden. Här hittar du länkar till forskning på metoden från hela världen.

Handledning i omvårdnad. Här kan du läsa mer om vad handledning i omvårdnad är. Det är den här utbildningen som jag har och detta jag använder i min handledning

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor. Lite information om vad som händer på demensområdet i Sverige

En blogg från Dementia Services Development Centre, Sterling Här hittar du mycket lärorikt om demens. (engelska, men går att ändra till norska)

Alzheimer’s Disease International. Engelsk webbsida om Alzheimers. (Engelska)

Svenskt Demenscentrum (SDC) arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information.

Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, psykologi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete med mera – alltid i en populärvetenskaplig form. Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga.

Demensförbundet är ett handikappförbund som arbetar för att förbättra förhållandena för personen med demens och dennes anhöriga

Modern Arbetsteknik Genom utbildning i ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebyggs och minskas arbets- och belastningsskador. Med rätt kunskap och rätt teknik ökar också individens trygghet och säkerhet, både fysiskt och psykiskt. Jag har ett samarbete med företagets utbildningar som riktar sig mot instruktörer i demensvården

Rapporter

Rapporter om äldrevård

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi – förslag till utformning och genomförande

Läs mig ! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SOU 2017:21

Syftet är att ge långsiktiga insatser inom grundläggande områden som gör att god kvalitet finns i framtidens äldreomsorg. Det är förutsättningen för att uppnå en personcentrerad, sammanhållen och trygg vård och omsorg. För att det ska bli kvalitet i omsorgen måste samspelet mellan den äldre, anhöriga och personalen fungera.

En nationell demensstrategi

Kunskap och kompetens är det område där de största problemen finns. Det
finns en påtaglig brist på kunskap inom alla vård- och omsorgsnivåer och
inom alla professioner. Detta försvårar diagnostik,
läkemedelsbehandling och
tidig upptäckt av kognitiv svikt samt försämrar vården och omsorgen om och
livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Omfattningen av kunskaps-
bristerna och dess betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet gör att
snabba och effektiva insatser behövs.