fbpx
Rutiner kan verkligen hjälpa till, inte bara när det gäller att skapa goda vanor, utan kan också vara en hjälp så man vet vad som ska göras och att veta vad som förväntas. Det kan hjälpa till att minska stress, ångest och frustration och kan öka självständighet och känslan av trygghet. ⠀

För en person med demens som fortfarande bor hemma kan rutiner underlätta vardagen. Det kan påverka minnet och att ha rutiner kan hjälpa till att hålla reda på medicinering, möten, aktiviteter och dagliga uppgifter. Exempel kan vara: att husnycklarna har en speciell plats, eller hur man kan använda almanacka – skriva in allt som ska göras och att titta i almanackan dagligen. I det här inlägget berättar jag mer om rutiner

Fördelarna med rutiner för personer som har demens

Eftersom Alzheimers sjukdom och andra typer av demens gör det svårt att lära sig nya saker, kan rutiner vara lugnande för både personer med demens och de runt omkring henne. Rutiner förknippas med vårt procedurminne (hur vi gör saker) och långtidsminnet. I början av sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom är det närminnet som påverkas. Minnet av en rutin finns kvar längre eftersom det finns i långtidsminnet. I början av demenssjukdomen känner oftast personen igen en rutin och vet vad som förväntas. En del personer klarar sig själva längre om de är väldigt rutinbundna och så länge de är kvar i sin invanda miljö. Om något stör personens rutiner så kan de protestera, för de blir otrygga. När personen blir sjukare, så kan man få personen att tex borsta sina tänder om man stimulerar procedurminnet. Att borsta tänderna är en nästan automatisk rörelse som stimuleras genom att man startar rörelsen.

Exempel på dagliga rutiner

Rutiner är de saker som händer regelbundet, ofta dagligen. Det kan handla om att äta samma frukost varje dag, när du läser dagstidningen, att gå en daglig promenad, duka bordet till middag, torka disken efter lunch eller använda en viss duk på söndagens. Du har också oftast rutiner som handlar om i vilken ordning uppgifterna görs. Om du gör dig redo för natten kan du börja med att gå in i badrummet och fortsätta med att borsta tänderna, gå på toaletten, tvätta händerna och sedan gå till sängs.

Det är också viktigt att alla personer med demens även har rutiner för fysiska aktiviteter, till exempel en promenad, och sociala aktiviteter. Det är viktigt att aktiviteterna utgår från personens intresse och kognitiva förmåga.

Fördelar med rutiner vid demens

  • Underhåller funktioner: Att göra en aktivitet regelbundet, ökar sannolikheten för att förmågan finns kvar längre tid.

  • Minskar ångest: När man vet vad som kommer att hända känner man sig tryggare och det kan minska oro.

  • Minskar vårdarens stress: Rutiner kan även minska stressen för dem som hjälper en person med demens, genom att dagen blir mer organiserad och att det även kan minska risken för utmanande beteenden.

  • Tillåter viss självständighet: Aktiviteter som har görs regelbundet, kan öka självkänslan och självförtroendet eftersom personen kan utföra aktiviteten självständigt. Det är extra viktigt i början av sjukdomsförloppet, då personen oftast är mer medveten om sin kognitiva nedsättning.

Kontinuitet är en omvårdnadsåtgärd vid demens

Kontinuitet är centralt i omvårdnaden av personer med demens. Det betyder att det omvårdande arbetet bör organiseras på sådant sätt att personen möter samma vårdare så ofta som möjligt. Det finns många skäl att värna kontinuiteten både ur personens och vårdarens perspektiv. Om jag som vårdare måste ta ansvar för ett stort antal personer riskerar jag att förlora möjligheten till den djupa kunskap och förståelse som är så viktig för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad. Jag förlorar möjligheten att förvärva de ”nycklar” som hjälper mig att

  • veta exakt hur jag ska förhålla mig,
  • vad jag ska prata om
  • vilket tempo som passar
  • vad personen kan och inte kan
  • hur jag ska stimulera personen till att vara så självständig och oberoende som möjligt.

När vårdaren känner personen väl, märker vårdaren ofta snabbare om personen med demens förändras t.ex. som vid en infektionssjukdom. När det är kontinuitet bland vårdarna ökar möjligheten att personen känner sig trygg och säker eftersom personen lär känna vårdaren.

Förenkla rutinerna

Rutiner kan behöva förenklas när demenssjukdomen fortskrider. Om Stina t.ex. alltid diskar efter en måltid, kan man behöva minska mängden disk. Ibland är det så att disken behöver diskas om när Stina inte ser, eftersom disken inte blir helt ren. Men låt Stina diska så länge hon tycker det är roligt! Ett annat exempel är Kalle som alltid vill ha samma kläder på sig på morgonen, kan du behöva tvätta kläderna på natten, eller köpa en likadan favorittröja så att den andra kan tvättas.

Det finns verkligen ingen ”one size fit all” -väg i vården av personer med demens, men att etablera rutiner kan vara ett bra tillvägagångssätt för att optimera funktion och livskvalitet, både för dem som lever med demens, men också för de som hjälper personen dagligen.