fbpx

Det kommer rapporter om att många är socialt isolerade i vårt samhälle. För att räknas som socialt isolerad ska man bo ensam och inte träffa anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par gånger i månaden.  Enligt en rapport jag sett från 2019 är en genomsnittlig siffra bland alla över 16 år, 4 %.  Efter pensioneringen ökar den sociala isoleringen. Bland 75–84 åringarna är ca. 10 % socialt isolerade. Bland de allra äldsta, 85 år och äldre, är andelen 15 %. Idag är forskare runt om i världen oroliga för effekten av den sociala isoleringen bland de äldre, särskilt med tanke på restriktioner som har antagits på grund av den ökade dödligheten för äldre som drabbas av COVID-19. Forskarna tittar specifikt på sambandet mellan social isolering och sämre kognitiv funktion. Social isolering kan göra att äldre personer får sämre kognitiv funktion senare i livet.

Nu under pandemin har även socialt aktiva äldre personer tvingats att vara hemma och inte träffa så många andra. De har kanske spelat boule, varit ute på motionsdans osv regelbundet. Dessa aktiviteter är en kombination av motion, socialisering och kritiskt tänkande, som gör att kognitionen tränas. Det här är aktiviteter som många inte gör, när de är socialt isolerade.

En person med demenssjukdom blir ofta socialt isolerade på grund av att de drar sig undan från vänner och bekanta. De kanske känner att de blir en belastning eller de försöker dölja för andra att minnet försämras. Det är också så att initiativförmågan försämras ganska tidigt i demensutvecklingen. Den sociala isoleringen leder till allvarliga konsekvenser för personen. Om du har en person i din närhet som lider av demens är det viktigt att försöka engagerar personen i lämpliga sociala aktiviteter för att bromsa den negativa spiralen.

 

Fem fördelar med social stimulans

Bevarar kognitiv funktion

Forskning har funnit en stark koppling mellan ensamhet och nedsatt kognitiv funktion. Personer med demens har ofta en tendens till depression och många känner sig ensamma på grund av social isolering. Orsaken till detta kan vara att personen gått i pension, har blivit änkling, förlorat en nära vän, men också sjukdom eller fysisk nedsättning.  Många studier bekräftar att personer med demens som har ett starkt socialt nätverk, har ett långsammare sjukdomsförlopp. Äldre som har ett stort socialt nätverk har en lägre risk att utveckla minnesproblem. Detta beror bland annat på att de att de tränar både förståelse och kommunikationsförmågan när de umgås. Forskare tror att detta ger en form av träning som stimulerar nervcellerna och att nybildningen av nervceller.

Uppmuntra och hjälp din närstående att bygga ett socialt nätverk genom att hjälpa dem att bevara kontakten med vänner, att delta i föreningsliv och t.ex. dagvård. Detta kan göra att personen känner sig värdefull.

Psykologiska fördelar

Demens är ofta förknippat med stress, depression, ångest och sviktande humör. Forskare uppskattar att nästan 95 procent av de som lever med demens lider av beteendemässiga och psykologiska symtom (BPSD) som t.ex. agitation, aggression, depression, vanföreställningar, hallucinationer och sömnstörningar. Personer med ett stort socialt nätverk tenderar att ha en mer positiv syn eftersom de har någon att prata med. Ett aktivt socialt liv kan minska risken för psykiska störningar och förbättra sömnkvaliteten. En bra sömn är viktigt för personer med demens för att minska psykosomatiska symptom som t.ex.  depression och ångest. Forskning visar att ostörd sömn gör att hjärnan slappnar av och hjälper den att fokusera och behålla information bättre.

 

Planera meningsfulla aktiviteter för din närstående, som utgår från personens fysiska förmågor, fritidsintressen, tidigare arbetsliv och sociala preferenser. Gå på bio eller teater, spela kort med familj och vänner eller titta i ett fotoalbum och prata om gamla tider. Dessa aktiviteter kommer att förbättra personens humör och minska utmanande beteenden.

Äldre par med barnbarn

Fysiska hälsofördelar

Att delta i sociala aktiviteter erbjuder många fysiska fördelar för personer med demens. En grupp med fysiska aktiviteter förbättrar personens förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet och minskar risken för fall. Gruppaktiviteter som promenader, att dansa eller spela spel erbjuder möjligheter till social interaktion och kan anpassas utifrån personernas fysiska begränsningar.

Ta med din närstående på regelbundna promenader t.ex. i en park. Uppmuntra personen att gå med i sittgymnastik, yoga, meditation eller någon annan fysisk aktivitet som personen klarar av. Att delta i gruppaktiviteter bygger upp det sociala nätverket, förbättrar humöret, ökar fysisk styrka och minskar risken för åldersrelaterade sjukdomar.

Mormor och barnbarn bakar

Förbättrar livskvaliteten

Demens kan påverka personens livskvalitet avsevärt och få personen att känna sig isolerad, upprörd, frustrerad eller deprimerad. Personens oförmåga att utföra dagliga aktiviteter och att komma ihåg enkla saker kan också påverka personens emotionella välbefinnande.

Dessa personer har dubbelt så många sjukhusvistelser varje år jämfört med andra äldre. Vanliga orsaker till sjukhusinläggningar är frakturer, urinvägsinfektion, lunginflammation eller stroke. Enligt en forskningsrapport som presenterades vid den årliga Alzheimers Association internationella konferens kan social interaktion förbättra livskvaliteten mycket hos personer med demens och minska BPSD symtom som t.ex. agitation och även minska de totala sjukvårdskostnaderna.

Stöd från familj, vänner och släktingar är viktigt för att bygga upp personens självförtroende och livskvalitet

Främjar självständighet

Personer med demens behöver ofta hjälp med personlig ADL och hushållsgöromål. Det här år något som många har svårt att acceptera. De kan också känna sig frustrerade över att inte kunna utföra saker som de varit bra på hela livet. Det ökade beroende av andra gör dem ofta irriterade och det skadar även deras självförtroende. Att ha anhöriga som finns där, som lyssnar på deras frustration och försöker möta deras känslor och behov är tröstande. Den här sociala stimulansen främjar deras oberoende.

Involvera din närstående i enkla saker som de fortfarande kan göra. Det kan t.ex. vara att hämta posten, vika tvätten, vattna blommor och duka bordet kan få personen att känna sig delaktig och öka självförtroendet. Att ha en närstående som lever med demens kan vara smärtsamt. Som tur är så kan sociala relationer och en bra miljö göra att personen bevarar sina kognitiva förmågor längre och även förbättra deras livskvalitet.